ทำเนียบบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา  ตันตสวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

S__6

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประชุมพร  นิรัติศยกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

S__16457843

 

 

 

 

 

 

 

คุณพงศ์เทพ  โกษะโยธิน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานประกันคุณภาพ สำนักวิชาการ

Phongthep K._Crop.

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณนพวรรณ  ชื่นอารมณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ

S__9-15