เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายงานประกันคุณภาพ ภายใต้สังกัดสำนักวิชาการ มีผู้บริหารและบุคลากรที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนพันธกิจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพขององค์กร โดยมีรายนามดังต่อไปนี้