ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 จัดโดย สกอ.


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 ธ.ค.2553

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
2) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ผลิตบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นิสิตนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของสังคมได้มาพบปะ และร่วมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย
3) เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาไทยระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
4) เพื่อเป็นเวทีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

ซึ่งเป็นการตอบสนองตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) โดยเน้นส่งเสริมระบบอุดมศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ
1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

ท่านผู้ที่สนใจ กรุณาขออนุมัติต้นสังกัด และ Click ลงทะเบียน+ดูรายละเอียดโครงการได้ทาง http://lms.thaicyberu.go.th/ohec2553/register.asp (เนื่องจากต้องกรอกหัวข้อที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วม) และโปรดแจ้งชื่อมายัง ฝ่ายเลขาฯ QA (ทาง e-mail) เพื่อจักได้รวบรวมรายชื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูล QA ต่อไป ขอบคุณค่ะ