สมศ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 3


ตามที่ สมศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 – วันอังคารที่ 21
ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สมศ. และ
เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ
สาม (พ.ศ. 2554-2558)

โดยในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ QA พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เตรียมตัวรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปี 2554 ที่จะถึงนี้ โดยหัวข้อที่น่า
สนใจ ได้แก่

วันจันทร์ที่ 20 ธ.ค. 53
11.00 – 12.00 น. เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
13.30 – 15.00 น. เรื่อง การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
วันอังคารที่ 21 ธ.ค. 53
9.00 – 12.00 น. เรื่อง มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับอุดมศึกษา โดย ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัตน์ และ
ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
13.30 – 15.00 น. คลีนิคคุณภาพระดับอุดมศึกษา “การประเมินนอกที่ตั้ง”
เป็นต้น

ในการนี้ หากท่านใด มีความสนใจเข้าร่วมหรือส่งผู้แทนในหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม
วิชาการดังกล่าว โปรดขออนุมัติต้นสังกัดและแจ้งรายชื่อมายัง ฝ่ายเลขาฯ QA ภายในวันที่
30 พ.ย. นี้ (ทาง e-mail) เพื่อจักได้รวบรวมแจ้งต่อผู้จัดกิจกรรม และเตรียมรถ รับ-ส่ง
สำหรับผู้ไปเข้าร่วมงานต่อไป (กรณีลงทะเบียนเพิ่มเติมภายหลัง สามารถลงทะเบียนได้ด้วย
ตนเองทาง www.onesqa.or.th)

เอกสารอ้างอิง:
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 10 ปี สมศ