รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยชินวัตร ปีการศึกษา 2552 (SAR)

รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยชินวัตร ปีการศึกษา 2552 (SAR)

โหลดเอกสาร (แบบแยกไฟล์)

1-SAR Front Page

2-SAR-SIU-2552-คำนำ-สารบัญ

3-SAR-SIU-2552-Index ส่วนที่1

4-SAR-SIU-2552-ส่วนที่1

5-SAR-SIU-2552-Index ส่วนที่2

6-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 1

7-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 2

8-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 3

9-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 4

10-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 5

11-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 6

12-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 7

13-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 8

14-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 9

15-SAR-SIU-2552-องค์ประกอบ 10

16-SAR-SIU-2552-Index ส่วนที่3

17-SAR-SIU-2552-สรุปการประเมินตนเอง

18-SAR-SIU-2552-Index ส่วนที่4

19-SAR-SIU-2552-ผลการประเมินจากกรรมการ

20-SAR-SIU-2552-Index ภาคผนวก

21-SAR-SIU-2552-ภาคผนวก

22-SAR Back Page

โหลดเอกสาร (แบบไฟล์เดียว)

SAR 2552