คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2553)

สกอ. ได้ออก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2553) แล้ว แต่ยังไม่ประกาศเป็นทางการ เนื่องจากอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และจะประกาศให้ทราบภายหลัง

IQAManual(August2010)

Readers Comments (2)

  1. ฟหกฟหกฟหก
    ฟหกฟหก

  2. ทดสอบ

Comments are closed.