โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนกันตวรรณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ตรงกันในด้านการให้ความสำคัญด้านการศึกษา รวมทั้ง การถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พื้นฐานของแต่ละคณะวิชาผ่านรูปแบบกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา ความกล้าแสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในอนาคต

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากโรงเรียนกันตวรรณ และเหล่าคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นอย่างยิ่ง ตลอดทั้ง นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ได้รับความรู้เชิงทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง การทดสอบความรู้ความเข้าใจของแต่ละฐานกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมโครงการครั้งนี้ นำมาซึ่งความรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นอย่างยิ่งIMG_3696 IMG_3701 IMG_3707 IMG_3708 IMG_3709 IMG_3716 IMG_3722 IMG_3725 IMG_3728 IMG_3729 IMG_3735 IMG_3739 IMG_3741 IMG_3756 IMG_3772 IMG_3778 IMG_3781 IMG_3791 IMG_3799 IMG_3810 IMG_3857 IMG_3858 IMG_3867 IMG_3871 IMG_3882 IMG_3885 IMG_3897 IMG_3904 IMG_3905 IMG_3915 IMG_3916 IMG_3919 IMG_3930 IMG_3936 IMG_3938-3 IMG_3951-9