ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA ONLINE 3D’s มหาวิทยาลัยชินวัตร

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA ONLINE 3D’s) มหาวิทยาลัยชินวัตร” ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการดำเนินการระบบฐานข้อมูล CHE QA ONLINE ของระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ CHE QA ONLINE จำนวน 2 ท่าน คือ คุณนิพนธ์ ขำวงษ์ (หัวหน้างานบริการระบบสารสนเทศ จาก สำนักบริหาร) และคุณนพวรรณ ชื่นอารมณ์ (เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนวิชาการ จาก สำนักวิชาการ) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดังกล่าว ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้S__212 S__213 S__203 S__206 S__210 S__216 S__201 S__200 S__207 S__206