การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ จันตะนี และ รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา พวงดาวเรือง รวมทั้ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในของสถาบัน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา ตันตสวัสดิ์ และ อาจารย์ประชุมพร นิรัติศยกุล โดยในการนี้ ฝ่ายงานประกันคุณภาพ สำนักวิชาการ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนชุมชน ผู้รับบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง สำหรับความร่วมมือร่วมใจ และการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของระดับสถาบันในครั้งนี้

 

IMG_7882
IMG_7884
IMG_7888 IMG_7892 IMG_7895 IMG_7903 IMG_7906 IMG_7908 IMG_7921 IMG_7922 IMG_7923 IMG_7924 IMG_7926 IMG_7927 IMG_7930 IMG_7935