ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CHE QA ONLINE 3Ds” มหาวิทยาลัยชินวัตร

 มหาวิทยาลัยชินวัตร โดย ฝ่ายงานประกันคุณภาพ สำนักวิชาการ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตร / ประจำคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ : CHE QA ONLINE 3Ds” ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 306 (Computer Lab) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม Main Campus มหาวิทยาลัยชินวัตร จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ หากผู้สนใจท่านใด มีความประสงค์ขอเข้าร่วมอบรมในโครงการ (หรือส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานคณะ) สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ ฝ่ายงานประกันคุณภาพ  (E-mail: phongthep@siu.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้

หมายเหตุ : 

รายการเอกสารที่ *ควรเตรียมมาด้วย* ในวันที่อบรม
1)   File : ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ รายงานผลการตรวจประเมิน

โดยคณะกรรมการฯ (ฉบับ Final Version ที่จะนำเข้าข้อมูลในระบบ CHE QA

โดย File ข้อมูลอาจจะเป็น  *.pdf  หรือ *.doc)

 2)   File : ข้อมูล Common Data ระดับหลักสูตร / ระดับคณะ

 

(Nw.) Poster_CHE QA Training 2017