การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน   อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายใน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 4 ท่าน ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้

14680940_1195907013788401_4898619746821585526_o 14707943_1195907097121726_413093156306172634_o
14711082_1195907610455008_4963107702734960492_o 14711499_1195907060455063_2125673830579479149_o
14711553_1195907287121707_7891446632958578625_o 14712734_1195906977121738_761915184976467986_o
14712948_1195907487121687_5819914869398424212_o 14714794_1195907007121735_1859793058989408131_o
14715069_1195907257121710_2648794016297828911_o 14715435_1195907497121686_5498616530150813462_o
14715505_1195907003788402_7977328806709298970_o 14715591_1195907170455052_6226721384350667994_o
14724467_1195907210455048_112633837958279780_n 14729192_1195907390455030_8470694275717857946_n
14642121_1195907093788393_8452000893162833279_n 14753939_1195907557121680_1312443853665454222_o