การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน   อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายใน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 4 ท่าน

ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้

IMG_4458 IMG_4459 IMG_4462 IMG_4467 IMG_4468 IMG_4480 IMG_4496 IMG_4505 IMG_4511 IMG_4515 IMG_4547 IMG_4548 IMG_4590 IMG_4595 IMG_4617 IMG_4629 IMG_4647 IMG_4674 IMG_4675 IMG_4690 IMG_4702 IMG_4711 IMG_4717