การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ ของ สกอ. ปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 / 2558

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (14 ก.พ.58)_New