คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา

(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)

ฉบับสถานศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)