กิจกรรม/โครงการ

Activity

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนกันตวรรณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ตรงกันในด้านการให้ความสำคัญด้านการศึกษา รวมทั้ง การถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พื้นฐานของแต่ละคณะวิชาผ่านรูปแบบกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา…

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA ONLINE 3D’s มหาวิทยาลัยชินวัตร

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA ONLINE 3D’s)…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CHE QA ONLINE 3Ds” มหาวิทยาลัยชินวัตร

 มหาวิทยาลัยชินวัตร โดย ฝ่ายงานประกันคุณภาพ สำนักวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตร / ประจำคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ :…