คู่มือประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพต่าง ๆ

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) ฉบับสถานศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2554)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554) Manual_QA_MUA_February2554

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554) IAQ2553Manual_Jan2011

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2553)

สกอ. ได้ออก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2553) แล้ว แต่ยังไม่ประกาศเป็นทางการ เนื่องจากอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และจะประกาศให้ทราบภายหลัง IQAManual(August2010)