Articles by admin

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน   อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายใน…

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) ฉบับสถานศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2554)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554) Manual_QA_MUA_February2554

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์)”

  มหาวิทยาลัยจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1”  รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555 หมายกำหนดการจะจัดขึ้นในวันที่ 11…