Articles by admin

โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนกันตวรรณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ตรงกันในด้านการให้ความสำคัญด้านการศึกษา รวมทั้ง การถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พื้นฐานของแต่ละคณะวิชาผ่านรูปแบบกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา…

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA ONLINE 3D’s มหาวิทยาลัยชินวัตร

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA ONLINE 3D’s)…

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CHE QA ONLINE 3Ds” มหาวิทยาลัยชินวัตร

 มหาวิทยาลัยชินวัตร โดย ฝ่ายงานประกันคุณภาพ สำนักวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตร / ประจำคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ :…

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน   อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายใน…

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 4) ตารางเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี…