โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (ระยะที่ 4)” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนกันตวรรณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ตรงกันในด้านการให้ความสำคัญด้านการศึกษา รวมทั้ง การถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พื้นฐานของแต่ละคณะวิชาผ่านรูปแบบกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา…

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA ONLINE 3D’s มหาวิทยาลัยชินวัตร

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA ONLINE 3D’s)…

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CHE QA ONLINE 3Ds” มหาวิทยาลัยชินวัตร

 มหาวิทยาลัยชินวัตร โดย ฝ่ายงานประกันคุณภาพ สำนักวิชาการ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตร / ประจำคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ :…

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน   อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายใน…